User-Bilder

Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 16,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.06.2009
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 14,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 12.08.2008
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 16,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 11.08.2005
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 18,3 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 14.08.2005
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 25,7 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 24.07.2009
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 15,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 24.07.2009
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 9,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 11.09.2009
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 13,9 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 03.10.2008
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 27,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 04.11.2008
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 16,2 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 30.04.2012
Ort: DE - Niedersachsen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 15,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 24.05.2012
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 19,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.09.2012
Ort: DE - Hamburg

Seiten