User-Bilder

Fänger: Robert Müller
Gewicht: 1,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 03.01.2020
Ort: DE - Bayern
Fänger: Mathis Romp
Gewicht: 15,5 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 01.12.2019
Ort: DE - Saarland
Fänger: Philipp Fleckes
Gewicht: 13,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 22.06.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Ronny Düring
Gewicht: 19,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 25.12.2019
Ort: Italien
Fänger: Stefan Wohlfahrt
Gewicht: 15,5 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 21.12.2019
Ort: AT - Kärnten
Fänger: Tobias Lörke
Gewicht: 12,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 12.12.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Tobias Lörke
Gewicht: 18,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 12.12.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Stefan Steuper
Gewicht: 23,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 14.04.2016
Ort: Frankreich
Fänger: Nils Mondroch
Gewicht: 18,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 09.11.2019
Ort: DE - Bayern
Fänger: Torsten Usner
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 24.03.2019
Ort: Frankreich
Fänger: Philipp Fleckes
Gewicht: 14,0 kg
Köder: Pop Up
Fangdatum: 08.06.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Patrick Sikorski
Gewicht: 14,2 kg
Köder: Pop Up
Fangdatum: 16.12.2019
Ort: Frankreich

Seiten